Veeam Cloud Connect Bölüm 2 – Altyapı

Veeam Cloud Connect altyapısı aşağıdaki bileşenlerden oluşur.

 • SP Veeam Backup Server
 • Cloud Gateway
 • Cloud Gatewayy Pool
 • Cloud Repository
 • Hardware Plan
 • Network Extension Appliance
 • Veeam Cloud Connect Portal
 • WAN Accelerators

SP Veeam Backup Server

Veeam Cloud Connect altyapısı, Service Provider tarafında çalışan Veeam backup server ortamında çalışır. Service Provider Veeam backup server, Veeam Cloud Connect altyapısının bir yapılandırma ve kontrol merkezidir. SP, Veeam Cloud Connect altyapısını kurmak ve Cloud Repository’yi ve Disaster Recovery’yi müşterilere (tenant) hizmet olarak sunmak için Veeam backup server kullanır.

Veeam Cloud Connect hizmeti, SP Veeam Backup Server üzerinde bir Microsoft Windows servisi olarak çalışır ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Müşteriler (tenant) için bulut havuzlarına ve bulut sunucularına erişim sağlar.
 • Tenant bulut havuzları ve bulut sunucularla birlikte çalışan transport servislerini kontrol eder.
 • Veeam Backup & Replication veritabanı ile iletişim kurar.

SP Veeam Backup Server’ın bazı kısıtlamaları vardır:

 • Tenant’tan buluta alınan yedeklerin SP ortamına restore işlemleri yapılamaz. Bunun için ayrı bir Veeam Backup & Replication Server gerekir.
 • Backup, Backup copy ve replication işeri çalıştırılamaz. Bunun için ayrı bir Veeam Backup & Replication Server gerekir.

Tenant Veeam Backup Server

Veeam Cloud Connect backup ve replication kaynaklarına erişmek için, tenant tarafında Veeam Backup server kurulması gereklidir.

Tenant tarafındaki Veeam yedekleme sunucusu bir istemci makinesidir. Müşteri, sanal makine yedeklerini bulutta depolamak istiyorsa, Veeam Backup & Replication kullanarak Aervice Provider’a bağlanmalıdır. Tenant SP’ye bağlandığında, SP tarafında yapılandırılmış cloud repository ve cloud replication kaynakları tenant yedekleme altyapısında görünür hale gelir. Tenant, backup ve replikasyon işlerini oluşturabilir ve hedef olarak bulut kaynaklarını gösterip sanal makinelerini koruyabilir.

Cloud Gateway

Service Provider tarafında yapılandırılan Veeam Cloud Connect altyapısı müşterilerin (tenant) göremeyeceği şekildedir. Tenant, yalnızca kendisi için ayrılan cloud repository ve cloud host’lar hakkında bilgi sahibi olur ve bunlarla lokal kaynaklar gibi çalışır. Tenant tarafındaki Veeam backup server, cloud repository ve cloud host’lar ile direkt olarak iletişim kuramaz. Service Provider tarafındaki bulut kaynakları ile iletişim ve veri transferi Cloud Gateway üzerinden gerçekleşir.

Cloud gateway, servis sağlayıcı tarafında çalşan bir network appliance’tır. Bulutta çalışan bir iletişim noktası gibi davranır. Tenant Veeam backup server ile SP tarafındaki Backup server ve diğer Cloud Connect bileşenleri arasında komutları ve trafiği yönlendirir.

Cloud Gateway, Windows Server üzerinde çalışan bir servistir ve Cloud Gateway Service olarak adlandırılır. Cloud Gateway fiziksel veya sanal makine olabilir ve mutlaka Windows işletim sistemi üzerine kurulmalıdır.

Cloud Gateway Pool

Birden fazla cloud gateway’e sahip büyük ölçekli Veeam Cloud Connect altyapılarında, SP bazı cloud gateway’lere erişimi kısıtlamak veya belirli bir tenant için özel bir cloud gateway tahsis etmek isteyebilir. Örneğin:

 • Tenant backup server ile SP Veeam Cloud Connect altyapı bileşenleri arasındaki trafiği gerektiren yasal düzenlemelere uymak için yalnızca belirli bir bölgede bulunan cloud gateway üzerinden gider.
 • Bir tenant için SP Veeam Cloud Connect altyapı bileşenlerine daha hızlı iletişim kanalı sağlamak.

Bu tür senaryolar için Veeam Backup & Replication, bir cloud gateway pool konsepti sunar. Cloud gateway pool, belirli bir tenant tarafından kullanılması amaçlanan cloud gateway’leri gruplayan mantıksal bir özelliktir. Service Provider, Veeam Cloud Connect altyapısında bulunan cloud gateway’leri cloud gateway pool’larda düzenleyebilir ve farklı tenant’lara ayrı cloud gateway pool’lar sağlayabilir.

Cloud Repository

Cloud repository, bulutta müşterilerin (tenant) VM verilerini depolayabileceği bir depolama alanıdır. Tenant, bulut havuzunu backup ve backup copy işleri için hedef olarak kullanabilir ve verileri bulut havuzundan geri yükleyebilir.

Bulut deposu (cloud repository), SP yedekleme altyapısında yapılandırılmış bir yedekleme deposudur. SP, aşağıdaki veri havuzu türlerini bulut deposu olarak kullanabilir:

 • Microsoft Windows-based server
 • Linux-based server
 • Shared folder
 • Deduplicating storage appliance

Basit bir yedekleme havuzuyla birlikte SP, ölçeklenebilir bir yedekleme havuzunu bulut deposu olarak kullanabilir. SP bir bulut deposu olarak ölçeklendirilebilir bir yedekleme deposu kullanıyorsa, tenant yedeklemelerini arşivlemek için Capacity Tier işlevini kullanabilir.

SP bulut havuzu kaynaklarını bir veya birkaç tenant için ayırabilir. Her tenant için, SP bulut deposunda belirli bir miktarda depolama alanı ayırır. Bu depolama alanı, tenant bulut havuzunda yedekleme işlemlerine başladığında kullanılır.

Depolama kaynağını birden çok tenant kullansa da, cloud repository her tenant için mantıksal olarak bir yedekleme deposu olarak görünür. Cloud repository’deki veriler ayrılmış ve izole edilmiştir. Cloud repository’de her tenant için kendi VM verilerinin bulunduğu bir klasör bulunur. Müşteriler, aynı cloud epository’deki diğer müşterilerin verileri hakkında bilgi sahibi değildirler ve onlara erişimleri yoktur.

Hardware Plan

Hardware plan, Service Provider’ın tenant VM replikaları için bir hedef oluşturmak üzere Veeam Cloud Connect altyapısında paylaştığı bir dizi kaynaktır. Tenant, Hardware planı bulut bir sunucusu olarak görür. Tenant, VM replication ve failover görevlerini gerçekleştirmek için bir cloud host’u lokal hedef host olarak kullanabilir.

Hardware plan, Service Provider’ın sanallaştırma altyapısında oluşturulur. Ayrılan kaynaklar sanallaştırma altyapısındaki kaynaklardır ve aşağıdakileri içerir:

 • CPU – Bir Hardware plan’a abone olan bir tenant’ınn tüm replike edilen sanal makineleri tarafından kullanılabilecek CPU sınırı (Tenant’ın cloud host üzerindeki CPU miktarı).
 • Memory – Bir Hardware plan’a abone olan bir tenant’ınn tüm replike edilen sanal makineleri tarafından kullanılabilecek RAM sınırı (Cloud host üzerindeki tüm tenant’ların VM’leri).
 • Storage – Bir datastoredaki kota (VMware hardware planları için) veya bir tenant’ın replike edilmiş VM verilerini depolamak için kullanabileceği bir volume (Hyper-V Hardware planları için)
 • Network – Tenant’ın VM kopyalarının bağlanabileceği belirli sayıda ağ. Bir tenant, service provider’ın bir hardware plan’ına abone olduğunda, Veeam Backup & Replication, SP tarafında deploy edilmiş olan network extesion appliance üzerinde gerekli network adapter’ler (vNICs) oluşturur.

SP, VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V platformları için hardware planlar oluşturabilir. Hardware plan yoluyla tenant’a sağlanacak replikasyon kaynakları, standalone host’lar üzerinden ve / veya cluster host’lardan tahsis edilebilir.

Network Extension Appliance

Tenant tarafındaki production VM’leri, cloud host’daki VM replikaları, yedekleme altyapısı bileşenleri ve external node’lar arasındaki iletişimi sağlamak için Veeam Backup & Replication network extension appliance’ı kullanır. Network extension appliance, tenant VM’lerin ve replikalarının bulunduğu service provider tarafındaki sanallaştırma host’larında oluşturulan Linux tabanlı bir sanal makinedir.

Sanal makinelerini buluta replike etmeyi ve tüm built-in bulut ağ ve failover yeteneklerini (hem full site failover hem de kısmi site failover) kullanmayı planlayan her tenant için, biri SP tarafında ve diğeri tenant tarafında olmak üzere en az iki adet network extension appliance deploy edilmelidir.

Aslında network extension appliance, adından da anlaşılacağı üzere müşteri network’ünü servis sağlayıcının network’üne uzatmak/genişletmek için kullanılan bir çözümdür. Servis sağlayıcı tarafında her bir tenant için ayrı bir network extension appliance oluşturulur. Network extension appliance üzerinde, tenant tarafındaki her bir vLAN için ayrı bir vNIC oluşturulur.

SP tarafındaki network extension appliance, SP ortamında replikasyon hedefi görevi gören sanallaştırma host’una deploy edilmiştir. Network extension appliance’a servis sağlayıcı’nın production network’ünden bir IP atanır. Network extension appliance, bir ESXi host veya Hyper-V host üzerindeki Cloud_Connect_Replication klasörüne yerleştirilir ve bir resource pool oluşturulur.

Tenant tarafındaki network extension appliance, production VM’lerin bulunduğu sanallaştırma host’unda deploy edilir. Network extenson appliance, tenant produciton network’ünden bir IP alır. Network extension appliance, bir ESXi host veya Hyper-V host üzerindeki seçilen bir klasöre ve kaynak havuzuna yerleştirilir.

Service provider, bir hardware plan’a tenant abone olurken provider tarafındaki network extension appliance network ayarlarını belirtir. Bir tenant, service provider’a bağlanırken veya SP’deki kaynakları yeniden tararken tenant tarafındaki network extension appliance network ayarlarını belirtir. Veeam Backup & Replication, belirtilen ayarları kullanarak network extension appliance VM’i otomatik olarak deploy eder ve yapılandırır.

Veeam Cloud Connect Portal

Veeam Cloud Connect Portal, full site failover işlemi gerçekleştirmek için kullanılan web tabanlı bir araçtır. Cloud Connect Portal ile, müşteriler cloud Disaster Recovery site’ındaki VM replikalarına geçiş yapmak için cloud failover plan’larını kolay ve güvenli bir çalıştırabilir.

Veeam Cloud Connect Portal, SP tarafından Veeam Backup Enterprise Manager yükleme işleminin bir parçası olarak SP yedekleme altyapısında kurulur.

Veeam Cloud Connect Portal, SP’nin tenant hesabı oluşturduğu her müşteri için kullanılabilir. Tenant’ların Veeam Cloud Connect Portalına erişimlerini sağlamak için, SP tenant hesaplarının kayıtlı olduğu tüm Veeam yedekleme sunucularını Veeam Backup Enterprise Manager’a eklemelidir.

Bir tenant, SP tarafından sağlanan tenant hesabının URL adresini ve kimlik bilgilerini kullanarak bir Web tarayıcısıyla Veeam Cloud Connect Portalına erişebilir. Veeam Cloud Connect Portal ile tenant aşağıdaki işlemleri yapabilir:

 • Cloud failover plan ile full site failover başlatmak
 • Cloud failover plan ile full site failover yeniden denemek
 • Cloud failover plan ile full site failover işlemini geri almak
 • Full site failover işlemini izleme ve cloud failover planı oturumlarındaki geçmiş verileri görüntüleme

WAN Accelerators

WAN accelerators Veeam Cloud Connect altyapısında isteğe bağlı kurulan bileşenlerdir. Tenant, WAN accelerator’ları aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Cloud repository’ye hedeflenen backup copy job’lar için
 • Cloud host’lara hedeflenen replikasyon job’ları için

Veeam Cloud Connect altyapısındaki WAN accelerator’lar, normal bir yedekleme altyapısındaki WAN accelerator’lar ile aynı servisleri kullanır ve aynı işlevi görür. Bir backup copy job veya replication job oluşturulduğunda tenant, doğrudan bir kanal üzerinden veri alışverişi yapabilir veya WAN hızlandırıcıları aracılığıyla cloud repository veya cloud host ile iletişim kurabilir. VM verilerini WAN hızlandırıcıları üzerinden geçirmek için, SP ve tenant WAN hızlandırıcılarını aşağıdaki şekilde yapılandırmalıdır:

 • Kaynak WAN accelerator, tenant tarafında yapılandırılmıştır.
 • Hedef WAN accelerator, SP tarafında yapılandırılmıştır.

Leave a Reply