Bütün Exchange Servislerini Restart Etmek İçin

 Bazı durumlarda Exchange Server servislerinin tamamını restart etmek gerekibiliyor. Bu tür durumlarda bütün çalışan Exchange servisleri restart etmek için:

 $services = Get-Service | ? { $_.name -like “MSExchange*” -and $_.Status -eq “Running”} foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

 veya başlama durumu Automatic olan ve çalışan bütün Exchange Servislerini restart etmek için:

  $services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like “MSExchange*” -and $_.StartMode -eq “Auto”} foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

 komutlarını kullanabilirsiniz.

Leave a Reply