PowerCLI ile vSwitch kopyalama

Standard vSwitch kullanılan ortamlarda yeni kurulan ESXi host’lara port group’ları ekleme işlemi zor ve yorucu olabilir. Hele bir de ortamda çok fazla port group varsa. Böyle bir durumda, ortamda bulunan mevcut bir ESXi host üzerindeki belirli bir vSwitch’teki port group’ları yeni kurulan ESXi host üzerindeki vSwitch’e kopyalayabiliriz.

Örneğin, ESXi01 host’unun üzerinde bulunan vSwitch1 isimli sanal switch altında bulunan port group’ları, ESXi02 host’u üzerinde bulunan vSwitch1 altına kopyalamak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

Import-Module VMware.PowerCLI
$vmcredential = Import-Clixml -Path "${env:\userprofile}\Test-VMware.Cred"
Connect-VIServer 192.168.0.10 -Credential $vmcredential

#Destionation host üzerinde aynı isimde bir vSwitch olması gerekiyor. Port Group'ları içine kopyalıyor.

$oldhost = get-vmhost -name ESXi01
$newhost = get-vmhost -name ESXi02

$oldhost | get-virtualswitch -name vSwitch1 | get-virtualportgroup | foreach { $newportgroup = $newhost | get-virtualswitch -name vSwitch1 | new-virtualportgroup -name $_.Name -VLanID $_.VLanID }

Disconnect-VIServer -Server * -Force -Confirm:$false

Daha önce export ettiğimiz VMware vCenter credential bilgilerini kullanarak vCenter’a bağlanıyoruz. VMware credential bilgilerini export etmek için şuraya bakabilirsiniz.

IP, credential dosyası adı, ESXi host isimleri ve vSwitch isimlerini değiştirmeyi unutmayın.

Leave a Reply